REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „FANTASTYCZNY MIŁOSŁAW”

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Konkursu literackiego „FANTASTYCZNY MIŁOSŁAW”, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Konkursem, jest Miłosławskie Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna .
 2. Konkurs trwa od 15.05 do 15.09.2017r. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Konkurs jest częścią obchodów festiwalu Fantastyczny Miłosław.
 4. Prace powinny być przekazane do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Miłosławiu (ul. Dworcowa 4, 62-320 Miłosław).

II. Cele Konkursu:

 1. Rozwijanie twórczości literackiej gimnazjalistów i licealistów.
 2. Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

III. Uczestnicy konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie z terenu Wielkopolski w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie gimnazjum,
 • uczniowie liceum, technikum.

IV. Warunki konkursu:

 1. Temat pracy to:
 • opowiadanie fantastyczne dowolnej treści (miło nam będzie, jeśli akcja rozgrywać się będzie w Miłosławiu, ale nie jest to warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie)
 1. Konkurs polega na napisaniu opowiadania na minimum 1, a maksimum 10 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,15).
 2. Prace, napisane wyłącznie na komputerze, muszą zostać podpisane pseudonimem i dopiskiem „gimnazjum” lub „liceum” oraz oddane w zalakowanych kopertach zawierających także drugą podpisaną pseudonimem i zalakowaną kopertę z kartką informującą o imieniu i nazwisku oraz wieku autora, nazwie i adresie szkoły, do której uczęszcza, tytule pracy oraz danych kontaktowych (adres, email, telefon). W kopercie musi także znajdować się płyta CD z nagranym opowiadaniem. W razie zwycięstwa uczestnika wersja elektroniczna zostanie wykorzystana do stworzenia antologii.

V. Komisja konkursowa:

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą dyrektor Miłosławskiego Centrum Kultury Maria Hetmańczyk, pracownicy bibliotek publicznych na terenie gminy Miłosław oraz polonistka Dorota Surdyk.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru najlepszych do 29.09. 2017 r.

VI. Wyłanianie laureatów Konkursu.

 1. Kryteria oceny prac:

a) wartość merytoryczna i zgodność z tematyką,

b) poziom literacki tekstu,

c) samodzielność, oryginalność i pomysłowość.

 1. W każdej kategorii przyznane będzie I miejsce oraz wyróżnienia.
 2. Zwycięzca otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych, a prace pozostałych wyróżnionych zostaną opublikowane. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Miłosławia na festiwal „Fantastyczny Miłosław”, który odbędzie się 20 października 2017r.

VII. Wydarzenia towarzyszące:

 1. Konkurs na najlepszy kostium.

Każdy uczestnik festiwalu ma prawo przebrać się za dowolną postać z literatury fantasy i zaprezentować swój kostium podczas spotkania w Miłosławiu.

Nagrodą w konkursie jest zestaw książek o wartości 500 złotych.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora.
 2. Prace stają się własnością organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
 4. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 6. Prace należy wysyłać lub dostarczyć na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Miłosławiu (ul. Dworcowa 4 62-320 Miłosław).

 

 

Skip to content